Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

I. Základní ustanovení

(dále jen "my" nebo "správce"), je odpovědná za zpracování vašich osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").

Pro veškeré dotazy ohledně ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na následujících kontaktních údajích: Email: support@dostupnepc.cz případně ZDE nebo na písemně viz. nahorě.

Osobními údaji se rozumí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat pomocí určitého identifikátoru, jako je například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jiné prvky týkající se fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo které jsme získali při plnění vaší objednávky. Konkrétně se jedná o vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na následujících zákonných důvodech:

 • Plnění smlouvy mezi vámi a námi podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Oprávněný zájem správce poskytovat přímý marketing, zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů, podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely přímého marketingu, zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů, podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování vašich osobních údajů je:

 • Vyřízení vaší objednávky a plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a námi. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nebude možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany správce plnit.
 • Zasílání obchodních sdělení a provádění dalších marketingových aktivit.

Dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ze strany správce podle článku 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a námi a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Tato doba je stanovena na 15 let od ukončení smluvního vztahu.

Pokud jste nám udělil/a souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, budeme osobní údaje uchovávat nejdéle 5 let od odvolání tohoto souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání vašich osobních údajů je budeme vymazat.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Vaše osobní údaje mohou být sděleny následujícím subjektům:

 • Osoby, které se podílejí na dodání zboží/služeb nebo na realizaci plateb na základě smlouvy.
 • Poskytovatelé služeb provozování e-shopu a dalších služeb souvisejících s provozováním e-shopu.
 • Poskytovatelé marketingových služeb.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

Podle GDPR máte následující práva týkající se vašich osobních údajů:

 1. Právo na přístup: Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přístup ke svým osobním údajům a k informacím týkajícím se jejich zpracování.

 2. Právo na opravu: Máte právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o vás máme.

 3. Právo na omezení zpracování: V určitých případech máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

 4. Právo na výmaz: Máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly původně shromážděny, nebo pokud jste odvolal/a souhlas a neexistuje žádný další zákonný základ pro jejich zpracování.

 5. Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu.

 6. Právo na přenositelnost údajů: V některých případech máte právo obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.

 7. Právo odvolat souhlas: Pokud jsme zpracovávali vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování provedeného před odvoláním.

Všechna tato práva můžete uplatnit písemně nebo elektronicky na naše kontaktní údaje uvedené v oddíle III.

Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje vaše práva na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Zaručujeme, že jsme přijali všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů. Máme technická opatření na zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Přístup k vašim osobním údajům mají pouze osoby pověřené správcem.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky přes internetový objednávkový formulář potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a plně je akceptujete. Souhlas se zpracováním osobních údajů potvrzujete zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

Máme právo změnit tyto podmínky ochrany osobních údajů, přičemž novou verzi zveřejníme na našich internetových stránkách a zároveň vám ji zašleme na vaši emailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti od 1.1.2020